DHKT

Thông báo về việc dời lịch thi máy - HP Phân tích và thiết kế web

13/12/2018

Kính gửi sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch, học phần Phân tích và thiết kế web sẽ được tổ chức thi vào 13h30, ngày 16/12/2018, tại phòng D001.

Tuy nhiên, Nhà trường sẽ tổ chức thi bù cho các học phần được hoãn thi trong ngày 10/12/2018 vào ngày 16/12/2018.

Vì vậy,  học phần Phân tích và thiết kế web sẽ được chuyển sang thi vào 13h30, ngày 23/12/2018, tại phòng D001.

Đề nghị sinh viên đi thi theo đúng ngày giờ.

Trân trọng.