DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký các học phần GDTC học kỳ I năm học 2018 - 2019

28/06/2018

THÔNG BÁO

                 Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

         Nhà trường thông báo cho sinh viên các lớp Hệ chính quy kế hoạch đăng ký học các học phần Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

              - Đối với sinh viên các khóa 42K về trước: Thời gian đăng ký học từ 8h00 ngày 02/7/2018 đến 10h00 ngày 03/07/2018.

              - Đối với sinh viên khóa 43K: Thời gian đăng ký học từ 10h30 ngày 03/07/2018 đến 16h00 ngày 04/07/2018.

         Đề nghị sinh viên các lớp liên quan thực hiện đăng ký học đúng kế hoạch trên.

         Trân trọng!