DHKT

Thời khóa biểu học tập các lớp 43K

18/01/2018

THÔNG BÁO

          Kính gửi: Sinh viên các lớp 43K hệ chính quy.

    Hiện nay đã có thời khóa biểu học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 của sinh viên các lớp 43K hệ chính quy.

    Đề nghị sinh viên các lớp 43K đăng nhập vào TK cá nhân, kiểm tra TKB cá nhân của mình so với thời khóa biểu tổng hợp ở file đính kèm.

   Trường hợp có khác biệt giữa TKB cá nhân và thời khóa biểu trong danh sách tổng hợp, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

    Chú ý: Đối với các học phần IELTS, học kỳ II năm học 2017-2018 sinh viên sẽ học lên cấp độ tiếp theo như trong lộ trình học

    Trân trọng!