DHKT

Thông báo kế hoạch thực hiện luận văn cao học các lớp khóa 33.

14/09/2017

THÔNG BÁO

Kính gửi:    

 - Các Khoa quản lý chuyên ngành đào tạo thạc sĩ; 

 - Học viên cao học khóa 33.

 

         Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Khoa quản lý chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và toàn thể học viên cao học khóa 33 kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ của khóa học như sau:

 

 Thời gian Nội dung 
 18/9/2017-12/11/2017  Đăng ký hướng nghiên cứu của đề tài

- Khoa quản lý chuyên ngành công bố hướng đề tài nghiên cứu.

- Học viên đăng ký hướng nghiên cứu đề tài luận văn trực tuyến trên trang web của Trường: http://due.udn.vn (theo hướng dẫn).
 13/11/2017-26/11/2017  Phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD)
Trên cơ sở đề xuất của học viên và định mức số lượng học viên được hướng dẫn, Khoa quản lý chuyên ngành phân công hướng dẫn cho giảng viên.
 27/11/2017-17/12/2017  Thông báo danh sách GVHD

- Trên cơ sở số lượng học viên do Khoa phân công và số lượng GVHD giữa các chuyên ngành, Nhà Trường sẽ xem xét, điều chỉnh (nếu có), phân công GVHD chính thức cho từng học viên và thông báo cho các bên liên quan.

- Học viên trao đổi với GVHD về tên đề tài và đăng ký vào hệ thống.
 18/12/2017-07/01/2018  Duyệt tên đề tài luận văn

- Khoa quản lý chuyên ngành tổ chức duyệt tên đề tài của học viên đã đăng ký.

- Căn cứ trên góp ý của Hội đồng khoa học Khoa, học viên làm việc với GVHD để xác định tên đề tài chính thức, cập nhật vào hệ thống để thay đổi về tên đề tài (nếu có).
 08/01/2018-14/01/2018  Ra quyết định giao đề tài

- Sau khi đã duyệt tên đề tài, Khoa lập danh sách tên đề tài gửi Phòng Đào tạo.

- Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ra Quyết định giao đề tài và phân công hướng dẫn.
 15/01/2018-01/4/2018  Xây dựng và bảo vệ đề cương nghiên cứu

- Học viên tiến hành viết đề cương nghiên cứu theo đúng quy định.

- Sau khi đã hoàn thành đề cương nghiên cứu và được GVHD thông qua, học viên làm các thủ tục để được bảo vệ đề cương nghiên cứu tại Khoa quản lý chuyên ngành.
 02/4/2018-01/7/2018  Hoàn thành luận văn và đăng ký bảo vệ

- Sau khi bảo vệ thành công đề cương nghiên cứu, học viên viết luận văn dưới sự hướng dẫn của GVHD.

- Học viên làm các thủ tục đề nghị bảo vệ luận văn tại Khoa quản lý chuyên ngành từ ngày 18/6/2018 đến ngày 01/7/2018.
 02/7/2018-31/7/2018  - Trên cơ sở Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn của học viên, Khoa quản lý chuyên ngành kiểm tra hồ sơ, lập danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ, danh sách dự kiến thành viên Hội đồng gửi Phòng Đào tạo.
- Phòng Đào tạo xem xét và tham mưu cho Hiệu trưởng để ra Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá luận văn theo quy định.

         Trong quá trình thực hiện luận văn, học viên phải tuân thủ quy định về văn phong và hình thức trình bày theo quy định.

         Trên đây là nội dung công việc liên quan đến kế hoạch thực hiện luận văn của các lớp cao học khóa 33, kính đề nghị Quý Khoa quản lý chuyên ngành và toàn thể học viên quan tâm thực hiện.

         Trân trọng.

                 Chú ý:

                           Tải nội dung thông báo tại đây.

                           Tải hướng dẫn đăng ký đề tài luận văn tại đây.