DHKT

Danh sách bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 31 tại Kontum.

30/08/2017

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Học viên các lớp cao học K31.QLK.KT, K31.QTR.KT.

        Hiện nay đã có danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ các lớp K31.QLK.KT, K31.QTR.KT đợt ngày 08/9/2017. (file đính kèm)

        Đề nghị các học viên có liên quan xem kế hoạch để thực hiện.

        Trân trọng!


                 Danh sách học viên K31.QLK.KT bảo vệ: Tải tại đây.

                 Danh sách học viên K31.QTR.KT bảo vệ: Tải tại đây.