DHKT

Danh sách bảo vệ luận văn cao học K31 đợt ngày 26-27 thang 8 nam 2017

24/08/2017

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Học viên các lớp cao học K31.KTO.DN, K31.TNH.DN, K31.QLK.DN.

        Hiện nay đã có danh sách bảo vệ luận văn thạc sĩ các lớp K31 tại Đà Nẵng. Đề nghị các anh (chị) học viên bảo vệ đợt ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2017 xem danh sách để thực hiện.

        Trân trọng!


    Danh sách học viên K31.KTO.DN bảo vệ luận văn: Tải tại đây.

     Danh sách học viên K31.TNH.DN bảo vệ luận văn: Tải tại đây.

     Danh sách học viên K31.QLK.DN bảo vệ luận văn: Tải tại đây.