DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học khu C, HK Hè 2023-2024

14/06/2024
Để phục vụ cho công tác tổ chức thi kết thúc học phần của khóa 49, Phòng Đào tạo kính thông báo đến Quý Thầy Cô và sinh viên kế hoạch điều chỉnh phòng học trong 2 ngày (18 và 21/06/2024) như sau:

STT Tên học phần Họ tên GV Lớp tín chỉ Phòng học hiện tại Phòng học mới
1 Quản trị sản xuất Bùi Trung Hiệp MGT3003_1 C103 G102
2 Quản trị kinh doanh quốc tế Nguyễn Thị Thủy IBS3005_1 C206 A307
3 Thực hành kiểm toán Lê Thị Kim Yến AUD3006_1 C202 G204
4 Kinh doanh xuất nhập khẩu Nguyễn Thị Phương Thảo IBS3004_1 C206 G302
5 Phương pháp nghiên cứu khoa học Hoàng Văn Hải RMD3001_2 C208 G102

Phòng Đào tạo kính thông báo đến Quý Thầy Cô, các bạn học viên được biết và cùng phối hợp thực hiện.