• Kinh phí

  HỌC BỔNG

  DUE dành khoảng 10% học phí Chương trình Cử nhân quốc tế để cấp các học bổng toàn phần (100 học phí), bán phần (50% học phí) và học bổng 25% học phí.

  HỌC PHÍ

  Tại DUE: 25,000,000 đồng/ học kỳ. Mức học phí này có thể tăng theo từng năm nhưng mức tăng không vượt quá 10%.

  Tại CARDIFF MET: £12.500 /năm, học bổng £3.000/năm à học phí thực đóng £9.500 /năm (Học phí này có thể thay đổi hàng năm theo quy định của CARDIFF MET).

  TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN

  Năm

  Học phí thực đóng

  Chi phí sinh hoạt

  Bảo hiểm

  Tài liệu học tập (dự kiến)

  Chi phí khác

  Tổng

  Chương trình Dự bị cử nhân quốc tế

  Năm Dự bị

  50.000.000 đồng

   

  500.000 đồng

  2.000.000 đồng


  52.500.000 đồng

  Chương trình Cử nhân quốc tế

  Năm 1

  50.000.000 đồng


  500.000 đồng

  2.000.000 đồng


  52.500.000 đồng

  Năm 2

  50.000.000 đồng


  500.000 đồng

  2.000.000 đồng

   

  52.500.000 đồng

  Năm 3

  £9,500.00

  £7,000

  £100

  £100 - £200

  £200 (Bus)

  £17,000.00

  Năm 4

  £9,500.00

  £7,000

  £100

  £100 - £200

  £200 (Bus)

  £17,000.00

  500.000 đồng

  500.000 đồng