DHKT

Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế (năm học 2015-2016)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIỂU MẪU 21
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016


TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy 1851
a Chương trình Đại trà K38
1 Kinh tế 2012-2016 262
2 Quản trị kinh doanh 2012-2016 294
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2012-2016 101
4 Quản trị khách sạn 2012-2016 0
5 Marketing 2012-2016 56
6 Kinh doanh quốc tế 2012-2016 142
7 Kinh doanh thương mại 2012-2016 71
8 Tài chính – Ngân hàng 2012-2016 303
9 Kế toán 2012-2016 210
10 Kiểm toán 2012-2016 110
11 Quản trị nhân lực 2012-2016 54
12 Hệ thống thông tin quản lý 2012-2016 73
13 Luật 2012-2016 54
14 Luật kinh tế 2012-2016 71
15 Thống kê 2012-2016 25
16 Quản lý nhà nước 2012-2016 25…, ngày … tháng … năm 2016

Người lập biểuThủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên và đóng dấu)