DHKT

Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế (năm học 2014-2015)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIỂU MẪU 21
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015


TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp
có việc làm sau 1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy
2134 1904
Chương trình Đại trà
37K 37K1 Kinh tế 2011-2015 240 210 0.5% 24.8% 69.5%
2 Quản trị kinh doanh 2011-2015 342 282 1.1% 16.7% 68.8%
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2011-2015 141 120 0.0% 20.8% 75.0%
4 Quản trị khách sạn 2011-2015 0 05 Marketing 2011-2015 117 104 0.0% 11.5% 80.8%
6 Kinh doanh quốc tế 2011-2015 130 123 2.4% 20.3% 73.2%
7 Kinh doanh thương mại 2011-2015 111 95 0.0% 15.8% 75.8%
8 Tài chính – Ngân hàng 2011-2015 397 366 3.3% 35.5% 54.4%
9 Kế toán 2011-2015 223 214 0.9% 20.6% 69.6%
10 Kiểm toán 2011-2015 109 101 6.9% 27.7% 61.4%
11 Quản trị nhân lực 2011-2015 119 107 0.0% 15.9% 72.0%
12 Hệ thống thông tin quản lý 2011-2015 65 53 0.0% 17.0% 75.5%
13 Luật 2011-2015 60 52 1.9% 26.9% 71.2%
14 Luật kinh tế 2011-2015 80 77 0.0% 9.1% 85.7%
15 Thống kê 2011-2015 0 016 Quản lý nhà nước 2011-2015 0 0


…, ngày … tháng … năm 2015

Người lập biểuThủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú: Số liệu Nhập học và Tốt nghiệp chỉ tính cho Khóa 37K (nhập học năm 2011 và tốt nghiệp năm 2015)