DHKT

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 11/2016)

28/04/2016

 

Bản toàn văn của Quy định và phụ lục được cung cấp tại các địa chỉ sau đây:

1. http://moet.gov.vn/?page=6.10&type=documents&view=1237 

2. https://drive.google.com/drive/folders/0B0yoAOaM8IL_U0Ixb1pVeFExYjA