DHKT

6668 Công văn của ĐHĐN-KHCNMT ngày 18/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016.

19/12/2015

Kính gửi: - Phụ trách khoa học các đơn vị thành viên,

               - Các chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016.

 

Để xây dựng dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016 thống nhất trong ĐHĐN và đúng các quy định hiện hành của nhà nước, Ban KHCN&MT gửi đến các đơn vị và chủ nhiệm đề tài Công văn số 6668/ĐHĐN-KHCNMT ngày 18/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016.

 

Ngoài những mục bắt buộc trong công văn trên, các chủ nhiệm đề tài lập dự toán kinh phí của đề tài mình theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT và Thông tư liên tịch 55 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (chi tiết xem công văn gửi kèm).