DHKT

2682 Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng

09/12/2021
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng theo quyết định 2682 ngày 3 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Toàn văn Quy định tại đây.

P.KH&HTQT