DHKT

Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

17/05/2019

Nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học phân tích, bàn luận và làm rõ giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, sáng ngày  17/5/2019, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội thảo quy tụ sự tham gia của các thầy, cô, các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Kỹ thuật – Y dược, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.


Phát biểu chào mừng tại hội thảo, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế nhấn mạnh Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị to lớn đối với quá trình cách mạng, phản ánh cô đọng cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện sâu sắc những tư tưởng lớn của Người.  Để Hội thảo có thêm ý nghĩa, Trường Đại học Kinh tế mong muốn các nhà khoa học tập trung làm rõ  tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và vận dụng những tư tưởng đó trong chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng đạo đức nhà giáo, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.


PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh phát biểu chào mừng tại hội thảo

Trong báo cáo đề dẫn của hội thảo, PGS.TS. Trần Ngọc Ánh – Trường Đại học Kinh tế đã làm rõ những giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn to lớn của Di chúc do Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Cụ thể, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Về giá trị lý luận, Di chúc cũng là công trình lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền, đồng thời là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” là dịp để các nhà khoa học cùng nhau học lại, nghiên cứu và làm sáng tỏ hơn nữa những giá trị tinh thần vô giá và ý nghĩa thực tiễn lớn lao của Di chúc.


PGS.TS. Trần Ngọc Ánh trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo

Để làm rõ vấn đề, Hội thảo đã nghe 4 tham luận từ các nhà khoa học Trường Đại học Kinh tế: “Tư tưởng đoàn kết trong Di chúc của Hồ Chí Minh” của TS. Lâm Bá Hòa; “Văn hóa chính trị trong tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của TS. Phạm Huy Thành; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” của PGS.TS. Trần Ngọc Anh; “Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong công tác giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh” của ThS. Lê Thị Ngọc Hoa.


TS. Lâm Bá Hòa trình bày tham luận “Tư tưởng đoàn kết trong Di chúc của Hồ Chí Minh”

Các nhà khoa học tại hội thảo cũng đã trao đổi, thảo luận, tìm tòi và gợi mở để đưa những giá trị từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuộc sống cũng như vào công tác giảng dạy, nghiên cứu.

 

 

Các nhà khoa học đã có những thảo luận sôi nổi tại hội thảo

Trung tâm CNTT & TT