DHKT

Thông báo thay đổi phòng học áp dụng từ tuần 10 (từ ngày 09/10/2017)

05/10/2017

THÔNG BÁO

               Kính gửi: Quý thầy, cô và sinh viên các khóa trong trường.

       Theo kế hoạch phòng học, Nhà trường sẽ thay đổi một số phòng học từ tuần 10 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

       Phòng Đào tạo kính đề nghị quý thầy (cô) và anh (chị) sinh viên xem thông báo để việc giảng dạy và học tập được thuận lợi.

       Trân trọng!