DHKT

Thông báo triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017

20/04/2017

Kính gửi:  Các chủ nhiệm đề tài triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017 (Đ2017)


Phòng KH&HTQT đã nhận được công văn số 1279/ ĐHĐN-KHCNMT ngày 12/04/2017 về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017

Kính thông báo Quý Thầy Cô thực hiện các công việc sau:

1. Lập 05 bản thuyết minh đề tài nộp về phòng KH&HTQT, Trường Đại học Kinh tế  trước ngày 23/04/2017

(Bản cứng nộp tại Phòng KH&HTQT - Cô Đặng Thị Thạch, bản điện tử gửi qua email: khoahoc@due.edu.vn )

2. Chuẩn bị slide báo cáo trước Hội đồng tuyển chọn

Link tham khảo mẫu slides: http://www.udn.vn/bcns/view/398/1328

 

Trân trọng./.

P.KH&HTQT