DHKT

Quyết định giao nhiệm vụ SVNCKH và Danh mục đăng ký đề tài SVNCKH năm học 2016-2017

27/12/2016
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài khoa học sinh viên năm học 2016 -2017

(Quyết định số 1753/QĐ-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2016)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 08/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 30 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Thông báo số 1092/TB-ĐHKT ngày 14 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2016 - 2017 cho các giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các giáo viên hướng dẫn và sinh viên có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đề tài đúng nội dung và tiến độ đồng thời được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa cùng các cá nhân có tên ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

             KT. HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

(đã ký)

Toàn văn Quyết định 1753/QĐ-ĐHKT kèm Danh mục tại link - http://bit.ly/2io0suqpaykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin