DHKT

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí - Hỗ trợ chi phí học tập - Trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2022-2023

28/03/2023
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các quy định hiện hành, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí - Hỗ trợ chi phí học tập - Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2022-2023. 

Danh sách sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên được miễn/giảm học phí theo định mức của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.