DHKT

Công khai luận án của NCS Kim Tae Kyu

13/01/2023

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công khai thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Kim Tae Kyn.


Họ tên: Kim Tae Kyu

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 62.34.01.02

Khóa: K32

Người hướng dẫn khoa học 1: GS. TS. Nguyễn Trường Sơn

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên

Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc tranh chấp lao động – Trường hợp các doanh nghiệp FDI từ Hàn Quốc tại Việt Nam


I. Những đóng góp mới của luận án

1. Việc làm là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Do đó, việc quản lý và bản chất của việc làm là những vấn đề làm nảy sinh các cuộc tranh luận sôi nổi. Nhìn chung, mọi người có hai quan điểm khác nhau trong việc giải thích các hoạt động quản lý diễn ra tại nơi làm việc. Các quan điểm này được gọi là chủ nghĩa nhất nguyên và chủ nghĩa đa nguyên. Trong luận án này, tác giả sẽ so sánh và phân tích các quan điểm quản lý của chủ nghĩa nhất nguyên và đa nguyên, đồng thời thảo luận về cách tiếp cận tốt nhất trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở Việt Nam.

2. Tranh chấp lao động (TC) vẫn chưa giảm bớt kể từ năm 2014, tác giả tin rằng cần kịp thời tiến hành nghiên cứu với khung thời gian kéo dài đến năm 2020. Vì vậy, trong luận án này, dựa trên số liệu đến năm 2020, tác giả sẽ kiểm tra xem ngoài các nhân tố đã được khảo sát từ trước đến nay có thêm các nhân tố mới xuất hiện hay không và các nhân tố mới xuất hiện này sẽ cung cấp dữ liệu cơ bản cho các nghiên cứu sau này.

3. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều gọi tên các nhân tố ảnh hưởng đến việc xảy ra TC và phân tích như một biến độc lập duy nhất. Tuy nhiên, cần phải chia nhỏ và phân tích thêm đặc điểm của từng nhân tố. Vì vậy, trong luận án này, tác giả sẽ sử dụng phương pháp phân tích các nhân tố liên quan bằng cách phân nhóm.

4. Mặc dù có sự khác biệt trong lối sống và thái độ của người lao động tùy thuộc vào khu vực xuất thân, hầu hết các nghiên cứu trước đây đều được khảo sát bất kể khu vực xuất thân. Cần phải khảo sát xem các cuộc đình công có xảy ra thường xuyên hơn ở các công ty có nhiều công nhân hơn từ một khu vực cụ thể hay không. Ngoài ra, điểm này có vẻ “không dễ nói” đối với các nhà nghiên cứu Việt Nam. Trong luận án này, tác giả cố gắng khảo sát đồng thời các câu hỏi giống nhau cho các vùng khác nhau để xác định sự khác biệt giữa các vùng.

5. Hầu hết các giải pháp do tác giả xem xét trong các nghiên cứu khác không trả lời câu hỏi làm thế nào để giải quyết TC trong tương lai. Như vậy, tác giả sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể và thiết thực trong việc giải quyết TC.

6. Do tác giả đã sử dụng các cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhân viên của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc ở các khu vực khác nhau, do đó, nhấn mạnh những khía cạnh nào mà nhân viên của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc coi là quan trọng  những điểm quan trọng này ảnh hưởng như thế nào đến việc xảy ra TC. Với việc tham khảo này sẽ rất hữu ích cho các doanhn ghiệp FDI Hàn Quốc trong việc thiết lập các chính sách quản lý nguồn nhân lực thiết thực.

II. Thời gian bảo vệ: 17/02/2023

III. Thông tin chi tiết luận án: xem tại đây

https://drive.google.com/file/d/101OcAAdiECyHPGBCQ1WhKm7ecBGFE2t9/view?usp=share_link