DHKT

Thông báo v/v Thời khóa biểu HKII/2022-2023 của các cơ sở đào tạo liên kết

23/12/2022

Kính gửi:  - Sinh viên các lớp hệ chính quy.

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHKT) với các cơ sở đào tạo trong nước (trường đối tác), hàng kỳ, sinh viên ĐHKT có thể đến học tập tại các trường đối tác và ngược lại. Nhà trường thông báo về thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2022-2023 và các quy định kèm theo như sau:

1/ Học viện Ngân hàng: 

+ Thời khóa biểu - cơ sở Hà Nội

+Thời khóa biểu - cơ sở Phú Yên

+ Thông tin về chương trình trao đổi

2/ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: Thời khóa biểu.

 

Sinh viên có nhu cầu đi trao đổi nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo, gồm:

- Đơn đăng ký chương trình trao đổi sinh viên (theo mẫu);

- Các minh chứng đáp ứng điều kiện đăng ký theo quy định cụ thể của Trường tiếp nhận, nếu không phải là bảng điểm.

Thời hạn nộp hồ sơ

- Học viện Ngân hàng: trước 06/01/2023.

- Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: trước 27/02/2023.

Sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật thời khóa biểu và quy định của các Trường đối tác khác.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo v/v triển khai chương trình hợp tác đào tạo với các Trường đại học liên kết (chi tiết tại đây).

Trân trọng!