DHKT

Thông báo về việc đăng ký học HP thạc sĩ trong đợt đăng ký học HK II/2022-2023 đối với sinh viên hệ chính quy

30/11/2022

Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ chính quy.

 

Theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-ĐHKT ngày 30/11/2021) của Trường ĐH Kinh tế, sinh viên đang học chương trình đào tạo Đại học tại Trường ĐHKT có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường và các học phần này được thay thế cho các học phần tương ứng trong chương trình đào tạo đại học hiện hành. Trong HK II năm học 2022-2023, Nhà trường sẽ tổ chức các học phần thạc sĩ cho sinh viên đại học như sau:

STT

Ngành đào tạo đại học

Học phần trong chương trình đại học

Học phần thay thế trong chương trình cao học

Ngành đào tạo cao học

Ghi chú

Mã học phần

Tên học phần

Mã học phần

Tên học phần

1

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý, QT dịch vụ DL và lữ hành, Quản trị khách sạn

RMD3001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

RMD5001U

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Học với lớp cao học K45.QTR_Chính quy

2

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế

FIN3006

Quản trị tài chính

FIN5009U

Quản trị tài chính

Quản trị kinh doanh

Học với lớp cao học K45.QTR_Chính quy

3

QT dịch vụ DL và lữ hành, Quản trị khách sạn

TOU3009

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

FIN5009U

Quản trị tài chính

Quản trị kinh doanh

Học với lớp cao học K45.QTR_Chính quy

4

Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử (Khoa học dữ liệu và PTKD), Marketing

MKT3001

Quản trị marketing

MKT5002U

Quản trị marketing

Quản trị kinh doanh

Học với lớp cao học K45.QTR_Chính quy

5

Quản trị kinh doanh

MGT3004

Quản trị dự án

MGT5009U

Quản trị dự án

Quản trị kinh doanh

Học với lớp cao học K45.QTR_Chính quy

6

Tài chính-Ngân hàng

BAN2001

Tài chính công

BAN5009U

Tài chính công

Tài chính-Ngân hàng

 

7

Tài chính-Ngân hàng

FIN3002

Đầu tư tài chính

FIN5002U

Quản trị danh mục đầu tư

Tài chính-Ngân hàng

 

8

Kinh tế

ECO2002

Kinh tế phát triển

ECO5009U

Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển/Quản lý nhà nước về kinh tế

 

 

Lợi ích của sinh viên khi đăng ký học các HP thạc sĩ trong CTĐT Đại học:

Được công nhận tín chỉ cho chương trình đại học hiện tại

Được chuyển điểm cho chương trình thạc sĩ tại DUE sau này

Học chương trình Thạc sĩ với CHI PHÍ ĐẠI HỌC

Rút ngắn thời gian đào tạo thạc sĩ tại DUE

Vì vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên được biết và thực hiện đăng ký học các học phần thạc sĩ phù hợp trong HK II/2022-2023 khi có thông báo của Nhà trường. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn.

Trân trọng!