DHKT

Thông báo V/v hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp Hệ Chính quy (lần 2)

15/11/2022

Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp Hệ Chính quy.

Thực hiện Thông báo số 1138/ĐHKT-KHTC ngày 04/10/2022 của Trường Đại học Kinh tế về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023, Nhà trường thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2022-2023 (lần 2) đối với sinh viên Hệ Chính quy chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định. Cụ thể:

1. Thời gian nộp học phí

Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thực hiện việc nộp học phí trước ngày 24/11/2022.

2. Phương thức thu học phí

Nhà trường thu học phí bằng phương thức thu qua thẻ liên kết sinh viên tại ngân hàng. Đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời gian gia hạn thu học phí theo quy định.

Nhà trường đề nghị sinh viên Hệ Chính quy nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp sinh viên không thể thực hiện nghĩa vụ học phí trong thời gian quy định do có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vướng mắc đột xuất, sinh viên nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian nộp học phí về phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 22/11/2022. Hồ sơ xin gia hạn gồm: Đơn xin gia hạn thời gian nộp học phí và minh chứng hợp lệ lý do xin gia hạn.

Trân trọng./.