DHKT

Thông báo: Đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý, triển khai thực hiện trong năm học 2022-2023

21/09/2022

Căn cứ kế hoạch Khoa học & Công nghệ (KH&CN) hằng năm, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường tham gia đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý và triển khai thực hiện trong năm học 2022-2023 với các thông tin cụ thể như sau: 
1. Đối tượng đăng ký đề tài
Giảng viên, Nghiên cứu viên đang công tác tại Trường và thuộc quản lý của Nhà trường, ngoại trừ các trường hợp sau đây: trong giai đoạn tập sự; hoặc có quyết định cử đi học tập trung từ 6 tháng trở lên; hoặc đang chủ trì đề tài cùng cấp; hoặc chưa hoàn thành thanh quyết toán đề tài do Nhà trường quản lý.
Khi đăng ký đề tài, cần cập nhật đầy đủ thông tin công trình khoa học trên trang lý lịch khoa học của Đại học Đà Nẵng (http://scv.udn.vn/) và trên tài khoản Google Scholar cá nhân (http://scholar.google.com). 
2. Hồ sơ đăng ký
Một bộ hồ sơ đăng ký đề xuất đề tài gồm các mục sau: 
a. Phiếu đề xuất đề tài (mẫu T1);
Kê khai đăng ký trực tuyến theo mẫu T1 và in mẫu T1 tại phần mềm quản lý khoa học tại https://khoahoc.due.udn.vn/ → Mục Đề xuất đề tài.
b. Xây dựng Thuyết minh đề tài (mẫu T6);
c. Tiềm lực khoa học của cá nhân/nhóm đăng ký tham gia đề tài (mẫu T7);
d. Lý lịch khoa học SCV-ĐHĐN của Người đăng ký/Đại diện Nhóm.
3. Số lượng hồ sơ cần nộp
08 bộ bản in (01 bộ gốc, 07 bộ sao lưu được xếp theo thứ tự Phiếu đề xuất - Thuyết  minh - Tiềm lực khoa học - Lý lịch khoa học).
  Hồ sơ đăng ký đề tài cấp Trường cần được xác nhận bởi Lãnh đạo đơn vị quản lý.
4. Thời hạn & địa điểm nộp hồ sơ 
Thời hạn: Trước 17 giờ, ngày 01 tháng 11 năm 2022 (Thứ Ba).
Địa chỉ: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng H302, Tầng 3, Tòa nhà Đa năng.
Bản điện tử gửi về địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.
5. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài
Từ tháng 1/2023 - đến tháng 12/2023. 
6. Thông tin hỗ trợ tư vấn
 Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (CVC ThS. Đặng Thị Thạch), Phòng 302 Tòa nhà đa năng, SĐT: 0236 3954243; email: khoahoc@due.edu.vn
Mẫu đăng ký tải tại đây./.
Trân trọng./. 
 P.KH&HTQT