DHKT

Thông báo v/v nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong CTĐT để xét tốt nghiệp

14/09/2022

Kính gửi:      - Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 3 năm học 2021-2022

 

Để phục vụ công tác xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt 3 năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo đến các sinh viên nội dung như sau:

Đối với các sinh viên khóa 44K trở về trước chỉ còn các học phần Tiếng Anh chưa hoàn thành trong chương trình đào tạo và muốn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để miễn học và công nhận điểm các học phần này để xét tốt nghiệp, sinh viên nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong CTĐT (theo thông báo v/v xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy áp dụng cho các khóa 46K trở về trước - http://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaochitiet/id/15964/cid/89) về Phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 26/09/2022.

Nhà trường sẽ không thực hiện xét tốt nghiệp đối với các sinh viên có nhu cầu miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh để xét tốt nghiệp nộp hồ sơ sau thời gian này.

Nhà trường chỉ thực hiện xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh đối với các sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ.

Trân trọng!