DHKT

Học bổng do Ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022

01/08/2022

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận hồ sơ học bổng do Ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022

 

Căn cứ Công văn số 2678/ĐHĐN-HSSV ngày 28/07/2022 của Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai học bổng do Ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo nội dung sau:

1. Số lượng và giá trị học bổng

-  Số lượng: 05 suất cho Sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng.

-  Giá trị mỗi suất: từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/SV/năm học.

-  Thời gian thụ hưởng: Từ khi được nhận học bổng lần đầu đến khi tốt nghiệp (theo khung chương trình chuẩn của ngành học). Học bổng được trao theo từng năm học dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của năm trước đó.

2. Tiêu chí xét chọn ứng viên

-  Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Đà Nẵng;

-  Đạt giải thưởng về sáng tạo kỹ thuật, khoa học kỹ thuật hoặc có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng từ cấp Trường trở lên;

-  Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020 - 2021 đạt từ loại Khá trở lên;

-  Hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi).

-  Chưa nhận học bổng của bất kỳ Quỹ học bổng doanh nghiệp nào (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước) trong năm học 2021-2022;

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

3.1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: đến 17h00 ngày 05/08/2022

3.2. Hồ sơ bao gồm:

-  Đơn xin học bổng: https://tinyurl.com/DonXinHocBongOngPhuChinh2022

-  Bảng điểm học tập và Bảng điểm rèn luyện trong năm học 2021-2022;

-  Bản sao các Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

-  Bản sao các chứng nhận về thành tích nghiên cứu khoa học, đạt giải sáng tạo khoa học kỹ thuật; thành tích học tập, hoạt động khác (nếu có).

3.3. Phương thức đăng ký: Ứng viên phải thực hiện đồng thời cả hai phương thức

-  Đăng ký thông tin online: https://tinyurl.com/HocBongOngVanPhuChinh2022   

-  Nộp bản cứng hồ sơ (đựng trong bì hồ sơ) tại: Phòng Công tác Sinh viên.