DHKT

Mời họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

29/07/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN với các thông tin cụ thể sau:

Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao động: Nghiên cứu trường hợp tại các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn miền Trung

Mã số:  B2019-DN04-23

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên 

Thành phần: Theo Quyết định số 1047/QĐ-ĐHKT ngày 21/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Quý Thầy/Cô có quan tâm. 

Thời gian: 15h00 ngày 29 tháng 07 năm 2022 (thứ Sáu).

Địa điểm: P. E101, khu giảng đường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Trân trọng kính mời.

P. KH & HTQT