DHKT

Thông báo về việc phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ

13/06/2022

THÔNG BÁO

        Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã có thông báo về việc phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

Phòng Đào tạo kính chuyển thông tin đến các đơn vị, cá nhân liên quan được biết.

        Trân trọng!

Nội dung chi tiết thông báo: xem tại đây