DHKT

Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp Hệ Chính quy

08/05/2022

Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp Hệ Chính quy.

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-ĐHKT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022; Căn cứ Thông báo số 363/ĐHKT-KHTC ngày 31/3/2022 của Trường Đại học Kinh tế về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 và căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Hệ Chính quy trình độ đại học các khóa như sau:

1. Đối tượng thực hiện

Tất cả các sinh viên trình độ đại học hệ chính quy.

2. Thời gian gia hạn nộp học phí

Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí đến hết ngày 18/5/2022.

3. Phương thức thu học phí

Nhà trường thu học phí bằng phương thức thu qua thẻ liên kết sinh viên tại ngân hàng. Đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời gian thu học phí theo quy định.

Nhà trường đề nghị sinh viên Hệ Chính quy nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp sinh viên không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ bị khóa tài khoản cá nhân của sinh viên tại trường cho đến khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Trường hợp sinh viên không thể thực hiện nghĩa vụ học phí trong thời gian quy định do có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vướng mắc đột xuất, sinh viên nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian nộp học phí về phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 18/5/2022. Hồ sơ xin gia hạn gồm:

- Đơn xin gia hạn nộp học phí (theo mẫu đơn được đính kèm).

- Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (theo mẫu đơn được đính kèm).

Trân trọng./.