DHKT

Kế hoạch tổ chức Tuần Lễ tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022

10/05/2022

          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                             Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

         Số: 491 /KH-ĐHKT                                   Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05  năm 2022

                                                  KẾ HOẠCH

                          TỔ CHỨC TUẦN LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

                CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2021 - 2022

         

       Căn cứ Kế hoạch công tác của Trường Đại học Kinh tế năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần Lễ tốt nghiệp đại học” cho sinh viên hệ chính quy, năm học 2021 – 2022. Cụ thể như sau:

       I. Sinh viên nhận hồ sơ tốt nghiệp

* Nội dung thực hiện: Ký nhận hồ sơ tốt nghiệp (Sinh viên mang theo CCCD/CMND)

* Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

TT

Khoa

Thời gian

Địa điểm

1

Quản trị kinh doanh, Marketing.

7h00 ngày 11/05/2022

Phòng CTSV

2

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.

7h00 ngày 12/05/2022

Phòng CTSV

3

Du lịch, Luật.

7h00 ngày 13/05/2022

Phòng CTSV

4

Kinh doanh quốc tế.

13h00 ngày 13/05/2022

Phòng CTSV

5

Thương mại điện tử.

7h00 ngày 10/06/2022

Phòng CTSV

6

Thống kê - Tin học, Lý luận chính trị,

Kinh tế.

Ngày Thứ 5 hàng tuần

Phòng CTSV

II. Sinh viên tham gia các hoạt động chào mừng Lễ tốt nghiệp

         Các khoa thông báo kế hoạch chi tiết về hoạt động của Khoa cho sinh viên (nếu có).

     III. Sinh viên dự Lễ trao bằng tốt nghiệp

* Nội dung thực hiện:

- Nhận trang phục Cử nhân, tập duyệt, dự Lễ và nhận bằng.

       - Sinh viên không đến đúng giờ tập trung, không tham gia tập duyệt sẽ không được tham gia dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

* Thời gian và địa điểm Lễ trao bằng:

TT

Khoa

Thời gian

Địa điểm

1

Quản trị kinh doanh, Marketing.

7h00 ngày 12/05/2022

Hội trường A

2

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.

13h00 ngày 13/05/2022

Hội trường A

3

Du lịch, Luật.

13h00 ngày 15/05/2022

Hội trường A

4

Kinh doanh quốc tế.

7h00 ngày 15/05/2022

Hội trường A

5

Thương mại điện tử.

15h00 ngày 12/06/2022

Thông báo sau

6

Thống kê - Tin học, Lý luận chính trị,

Kinh tế.

Sinh viên nhận bằng theo lịch của Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

       Kính đề nghị các khoa, phòng thông báo cho sinh viên được biết và các đơn vị có liên quan phối hợp để tổ chức thành công Tuần Lễ tốt nghiệp đại học./.

       Trân trọng!                                    

                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                        TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:                                                                                         

- Ban Giám hiệu (để b/cáo); 

- Các đơn vị trong trường;                                                                                                                      

- Lưu VT, P. CTSV.