DHKT

Thông báo: Mời tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình bậc sau Đại học "Triết học"

29/04/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình bậc sau đại học với các thông tin cụ thể sau:

Tên giáo trình: Triết học

Chủ biên: TS. Phạm Huy Thành và PGS.TS. Lê Hữu Ái

Thành phần: Theo Quyết định số 644/QĐ-ĐHKT ngày 14/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Thời gian: 9h00 ngày 6 tháng 5 năm 2022 (thứ sáu).

Địa điểm: Phòng E101, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Trân trọng kính mời.

Phòng KH&HTQT.