DHKT

Kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp (dự kiến) học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy

08/04/2022

THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

        Hiện nay đã có kết quả xết Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ II năm học 2021-2022 (DỰ KIẾN). Đề nghị sinh viên các lớp hệ chính quy đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xem kết quả. Nếu có gì vướng mắc, đề nghị sinh viên liên hệ với Thầy, Cô Giáo vụ Khoa hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo trước 16h00, thứ 3 ngày 12 tháng 4 năm 2022 để được giải quyết.

                   Trân trọng!