DHKT

Lịch thi, tập huấn thi và hướng dẫn thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 02-03/04/2022

30/03/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN đã đăng ký đợt ngày 06/03/2022 vào ngày 02-03/04/2022.

Thông báo chi tiết về Danh sách thi, hình thức thi, lịch thi, lịch tập huấn, hướng dẫn thi: Sinh viên xem tại đây.

Trân trọng.