DHKT

Danh sách viên chức được nâng bậc lương đợt 2 năm 2021

10/01/2022

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung (PCTNVK) đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 3916/KH-ĐHĐN ngày 16/11/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc xét nâng bậc lương cho viên chức và người lao động, đợt 2 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế đã triển khai việc bình xét từ cơ sở các đơn vị trong toàn Trường theo đúng quy trình. Căn cứ danh sách đề nghị của các đơn vị, Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Kinh tế đã họp và xét duyệt danh sách viên chức được nâng bậc lương đợt 2 năm 2021 theo tiêu chuẩn quy định hiện hành (danh sách kèm theo). Kết quả như sau:

I. Nâng bậc lương thường xuyên: 39 người

 

     1. Giảng viên cao cấp

     2. Giảng viên chính

Số lượng: 10 người

Số lượng: 4 người

     3. Giảng viên và tương đương

Số lượng: 23 người

     4. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Số lượng: 2 người

II. Tăng phụ cấp thâm niên vượt khung: 07 người

1. Giảng viên cao cấp

2. Giảng viên chính

3. Giảng viên và tương đương

4. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Số lượng: 01 người

Số lượng: 01 người

Số lượng: 01 người

Số lượng: 04 người

III. Nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện

nhiệm vụ: 40 người

1. Giảng viên cao cấp và tương đương

2. Giảng viên chính và tương đương

Số lượng: 03 người

Số lượng: 04 người

3. Giảng viên và tương đương

Số lượng: 27 người

      4. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Số lượng: 06 người

Trân trọng./.

Danh sách viên chức được nâng bậc lương đợt 2 năm 2021