DHKT

T2021 Lịch bảo vệ nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Trường ĐHKT quản lý năm 2021

26/12/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô lịch bảo vệ nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Trường ĐHKT quản lý năm 2021

1. Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả nhóm làm việc trực tuyến - Trường hợp đối với sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-01. 

- Theo QĐ số: 1644/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 8h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

2. Nghiệm thu đề tài: Ảnh hưởng của cấu trúc hộ gia đình đến tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam. Mã số: T2021-04-08

- Theo QĐ số: 1616/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 8h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

3. Nghiệm thu đề tài: Tác động của cơ cấu ngành kinh tế đến thu nhập của các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam. Mã số: T2021-04-09

- Theo QĐ số: 1615/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 9h30 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

4. Nghiệm thu đề tài: Sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại thành phố Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-02

- Theo QĐ số: 1645/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 9h30 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

5. Nghiệm thu đề tài: Thực thi quản trị khủng hoảng: Nghiên cứu đối với các khách sạn 3 sao ở thành phố Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-03

- Theo QĐ số: 1646/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 14h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

6. Nghiệm thu đề tài: Tác động của năng lực quốc gia về logistics đến xuất khẩu - nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam.Mã số: T2021-04-04

- Theo QĐ số: 1619/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021.

- Thời gian: 14h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

7. Nghiệm thu đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: Nghiên cứu đối với lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-05

- Theo QĐ số: 1647/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 15h30 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

8. Nghiệm thu đề tài: Vận dụng lý luận về vai trò nhà nước đối với thị trường của Paul A.Samuelson trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mã số: T2021-04-10

- Theo QĐ số: 1618/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 8h00 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

9. Nghiệm thu đề tài: Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên: Trường hợp sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-11

- Theo QĐ số: 1617/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 9h30 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

10. Nghiệm thu đề tài: Phát huy vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường - Qua thực tiễn nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam. Mã số: T2021-04-12

- Theo QĐ số: 1650/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 14h00 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

11. Nghiệm thu đề tài: Tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: T2021-04-06

- Theo QĐ số: 1648/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 14h00 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

12. Nghiệm thu đề tài: Án lệ số 04/2016/AL: Giá trị pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Mã số: T2021-04-14

- Theo QĐ số: 1651/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 15h30 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

13. Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh thành ở miền Trung của Việt Nam. Mã số: T2021-04-07

- Theo QĐ số: 1649/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 15h30 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến