DHKT

[Hỗ trợ truyền thông]: Thông báo số 1: về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”

20/12/2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”. Nhà trường kính gửi đến Quý Thầy/Cô thông tin của hội thảo như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hội thảo hướng tới chào mừng Kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (2002 - 2022).
- Hội thảo là diễn đàn để các cơ sở giáo dục, chuyên gia và nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu mới; trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm vận dụng thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội vào nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bổ sung, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và trên thế giới.
II. NỘI DUNG
Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:
- Giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội;
- Tính tất yếu, mục tiêu, đặc trưng, bản chất, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
- Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;
- Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực;
- Kinh nghiệm quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội;
- Những vấn đề đặt ra và định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội;
- Đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị trong bối cảnh mới;
- Những nội dung khác có liên quan đến chủ đề của Hội thảo.
III. THỂ LỆ VIẾT BÀI VÀ XUẤT BẢN
1. Ngôn ngữ viết bài
Bài gửi đăng Hội thảo được trình bày bằng tiếng Việt.
2. Thể lệ trình bày
- Toàn văn bài báo: không quá 7000 từ.
- Tóm tắt bài báo: tối thiểu 150 từ và tối đa không quá 250 từ.
- Từ khóa: tối thiểu 5 từ.
- Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 12; khổ giấy A4; canh lề tự động; chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động; tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết theo font trích dẫn APA 6 của Hội Tâm lý học Hoa Kỳ lần thứ 6 (American Psychological Association 6th edition style). Tham khảo thể thức trình bày của APA 6 tại website: https://apastyle.apa.org/about-apa-style.
- Cuối bài báo ghi rõ thông tin của tác giả (các tác giả): họ và tên; chức danh khoa học; học hàm, học vị; tên cơ quan đang công tác; địa chỉ; số điện thoại và email liên hệ.
3. Xuất bản của hội thảo
Các bài viết được lựa chọn sau khi phản biện bởi các nhà khoa học uy tín ở trong nước sẽ được xuất bản dưới một trong hai hình thức sau:
- Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số xuất bản ISBN;
- Một số bài báo chất lượng tốt sẽ được lựa chọn để đăng trong Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
- Thời gian: tháng 6 năm 2022 (dự kiến).
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
V. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ GỬI BÀI
- Hạn cuối gửi tóm tắt bài báo: trước ngày 15 tháng 02 năm 2022.
- Thông báo kết quả xét duyệt tóm tắt: trước ngày 28 tháng 02 năm 2022.
- Hạn cuối gửi toàn văn bài báo: trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu, Tạp chí: trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ:
1. TS. Dương Đình Tùng, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Email: ddtung@ued.udn.vn. Điện thoại: 0936154841;
2. TS. Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Email: nvsang@ued.udn.vn. Điện thoại: 0905656048.
- Địa chỉ email nhận đăng ký tham dự, tóm tắt, toàn văn bài báo khoa học: hoithaokhgdct2022@ued.udn.vn.
Chi tiết thông báo xin xem ở file đính kèm: thong-bao-so-1.pdf
Trân trọng./.