DHKT

Thông báo về việc đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021

30/11/2021
Kính gửi: - Lãnh đạo các Đơn vị trong toàn Trường;

                 - Quý Thầy/Cô giáo


Căn cứ kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường kính thông báo đến Lãnh đạo các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường thực hiện việc đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2021-2022, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo gồm:

1.1. Phiếu đăng ký biên soạn (mẫu GT1/mẫu TK1/mẫu CK1);

1.2. Kế hoạch biên soạn (mẫu GT2/mẫu TK2/mẫu CK2).

2. Số lượng hồ sơ nộp:

 - 02 (hai) bộ bản in Phiếu đăng ký biên soạn và Kế hoạch biên soạn.

- Phiếu đăng ký biên soạn và Kế hoạch biên soạn phải được thông qua Khoa quản lý và có chữ ký xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

3. Thời gian nộp: Từ lúc ra thông báo đến hết ngày 30/11/2021 (Thứ Ba).

4. Địa điểm tiếp nhận:

 - Bản in nộp tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Tel: 0236.3.954243; Email: khoahoc@due.edu.vn.

Website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc (Mục Công trình khoa học/giáo trình).

Toàn văn thông báo: tại đây.

Trân trọng./

Phòng KH&HTQT.