DHKT

Công khai luận án của NCS Hồ Thị Châu

08/11/2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Thị Châu trước khi bảo vệ cấp Trường.


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Thị Châu

2. Tên đề tài luận án: “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Khánh Hòa”

3. Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62 34 01 02

4. Người hướng dẫn khoa học:      1. GS.TS Nguyễn Trường Sơn;

                                                           2. TS Phan Thị Dung.

5. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

6. Những đóng góp mới của luận án

Đóng góp về mặt lý luận

Đã xây dựng được hệ thống chỉ tiêu đánh giá tính bền vững của phát triển du lịch đặc thù cho một địa phương theo góc độ kinh tế, xã hội và môi trường

Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng phù hợp nhằm đánh giá mức độ phát triển bền vững của du lịch Khánh Hòa theo góc độ kinh tế, xã hội và môi trường.

Sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm đánh giá các hạn chế, nguyên nhân và thứ tự ưu tiên các giải pháp phù hợp.

Đóng góp về mặt thực tiễn

Đã phân tích và đánh giá được thực trạng phát triển du lịch Khánh Hòa hướng đến tính bền vững theo góc độ kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian qua.

Đã vận dụng mô hình HOLSAT để đánh giá mức độ hài lòng của du khách nhằm củng cố đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Khánh Hòa thời gian qua.

Đã sử dụng kết hợp 34 chỉ tiêu đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch Khánh Hòa theo ba góc độ kinh tế, xã hội và môi trường.

Đã sử dụng phương pháp chuyên gia đánh giá hạn chế nguyên nhân, trên cơ sở đó đã xây dựng được 9 giải pháp đồng bộ nhằm góp phần phát triển du lịch Khánh Hòa hướng đến bền vững trong thời gian tới. Với những giải pháp đã xây dựng, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia đánh giá tính khả thi và đánh giá mức độ quan trọng của từng giải pháp.

Đã đề xuất một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch tại Khánh Hòa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Khánh Hòa hướng tới bền vững trong thời gian tới..

7. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: Sẽ công bố sau

8. Nội dung luận án: xem tại đây

https://drive.google.com/file/d/1JYLFor7pztZaFRBez8TCpvsWYFRI2awd/view?usp=sharing