DHKT

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tháng 10 năm 2021

09/10/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy tham gia dự thi ĐGNL ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 10/2021.

Sinh viên xem thông báo chi tiết của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 10 năm 2021 tại đây.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và các phụ lục kèm theo, tra cứu danh sách thi, tham gia tập huấn thi và dự thi đúng quy định.

Trân trọng.