DHKT

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 - tỉnh Quảng Bình

14/10/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 618 ngày 10/8/2021 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022  cấp Nhà nước năm 2023, cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022, bao gồm:

- Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Dự án sản xuất thử nghiệm;

- Mô hình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2023, bao gồm:

- Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước.

- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội cấp Nhà nước.

- Nhiệm vụ KH&CN về Quỹ Gen.

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước.

- Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết ở địa phương.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất, vui lòng điền thông tin theo Mu phiếu đề xuất đặt hàng và gửi đề xuất về Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn.

Thời hạn gửi đề xuất: trước ngày 14/10/2021 (thứ Năm)

Phòng KH&HTQT sẽ tập hợp các đề xuất và gửi Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình.

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.