DHKT

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021

23/03/2021

Kính gửi các Đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ Thông báo số 94/TB-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN ký ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc đăng ký tham gia Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Thành phố Đà Nẵng năm 2021;

Căn cứ Công văn số 239/SKHCN-QLCN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng ký ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Thành phố Đà Nẵng năm 2021;

Nhà trường kính thông báo đến các Khoa trong toàn Trường về việc điều chỉnh kế hoạch cuộc thi như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ thời gian tổ chức Cuộc thi SVNCKH Thành phố Đà Nẵng năm 2021 (chi tiết vui lòng xem CV 243_ĐHKT-KH).

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 94/TB-ĐHKT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Nhà Trường kính thông báo để các Đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Phòng KH&HTQT.