DHKT

Thông cáo báo chí: Hội thảo quốc gia về Kế toán - Kiểm toán VCAA 2020

07/01/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN NĂM 2020

Chủ đề: Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế

 

Ngày 08/01/2021, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với 12 trường đại học trong cả nước tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên về Kế toán - Kiểm toán năm 2020 (VCAA 2020) với chủ đề: “Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Các trường đồng phối hợp tổ chức Hội thảo gồm: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện tài chính, Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Duy Tân, Đại học Nha Trang, Đại học ngân hàng TP. HCM, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hội thảo còn có sự tham gia của các tổ chức nghề nghiệp ACCA, ICAEW, CPA ÚC, các công ty kế toán và kiểm toán trên địa bàn Đà Nẵng.

Nhấn mạnh đến xu hướng hội tụ với chuẩn mực quốc tế về kế toán, mục đích của hội thảo là nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, thảo luận kết quả nghiên cứu về những chủ đề liên quan đến hội tụ của kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế.  Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau đây:

-      IFRS và sự hội tụ của chuẩn mực kế toán Việt Nam

-      IPSAS và sự hội tụ của kế toán HCSN Việt Nam

-      Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán phù hợp với mô hình kế toán dựa vào nguyên tắc.

             Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng từ hơn 90 giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh của 84 bài từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, quản trị có đào tạo kế toán, kiểm toán trên khắp đất nước. Ngoài ra, tham dự Hội thảo còn có các đi biu t các tổ chức nghề nghiệp kế toán/kiểm toán. Các Phiên chuyên đề Hội thảo gồm 8 tiểu ban như sau:

o   Tiểu ban 1: IAS/IFRS và sự hội tụ của CMKT Việt Nam

o   Tiểu ban 2: IFRS - Khung khái niệm và đo lường

o   Tiểu ban 3: IAS/IFRS và Báo cáo  tài chính

o   Tiểu ban 4: Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) và sự hộitụ của kế toán hành chính sự nghiệp Việt Nam

o   Tiểu ban 5: Đổi mới đào tạo kế toán và kiểm toán

o   Tiểu ban 6: Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh

o   Tiểu ban 7: Hệ thống thông tin kế toán

o  Tiểu ban 8: Kiểm toán

Hội thảo trình bày về những vấn đề đặt ra cho việc đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam và đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới là hết sức sâu sắc. Những định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Các thành viên tham dự Hội thảo cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra những định hướng, đề xuất góp phần phát triển kế toán, nghiên cứu và đào tạo kế toán trong thời gian tới.

Trung tâm CNTT & TT