DHKT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt giải thưởng về KHCN năm 2020

30/12/2020

Kính gửi Ban Công tác Học sinh sinh viên - Đại học Đà Nẵng.

Thực hiện công văn số 4718/ĐHĐN-HSSV ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc đại học Đà Nẵng về việc xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt giải thưởng về KHCN năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng kính chuyển đến Quý Ban 09 hồ sơ tham gia xét khen thưởng của tập thể, cá nhân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Vui lòng xem thông tin tại đây

Trân trọng./.

P.KH&HTQT