DHKT

Danh sách sinh viên vắng phép thi ghép trong kỳ thi kết thúc học phần HK 1/2020-2021 - Đợt 1

19/12/2020
Sinh viên xem danh sách tại đây.
Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037.