DHKT

Thông báo lịch họp Hội đồng tuyển chọn danh mục đề tài cấp Trường năm 2021

09/12/2020

Kính gửi: Quý Thầy Cô.

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia Hội đồng tuyển chọn danh mục đề tài cấp Trường năm 2021 với các thông tin cụ thể sau:
1. Thời gian: 08h, ngày 11/12/2020 (Thứ sáu).
2. Địa điểm: Phòng Họp Giao ban - Trường Đại học Kinh tế.
3. Thành phần: Theo QĐ số 1840/QĐ-ĐHKT ngày 02/12/2020.
4. Nội dung: Tuyển chọn danh mục đề tài cấp Trường năm 2021

5. Danh mục đề xuất T-2021: tại đây

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT.