DHKT

Nộp hồ sơ thưởng công bố khoa học trên Tạp chí uy tín từ Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ - ĐHĐN

16/11/2020
Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo đến Quý Thầy cô nộp hồ sơ thưởng công bố khoa học trên Tạp chí quốc tế uy tín từ Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ - ĐHĐN.

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ công bố khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu 01) (Nộp bản in có chữ ký tác giả và bản mềm đến email P.KH&HTQT: interrelations@due.edu.vn);
- Lý lịch khoa học của tác giả in từ trang web lý lịch khoa học của ĐHĐN;
- Bản photo hoặc bản in giấy bài báo khoa học đã công bố;
- Minh chứng tạp chí quốc tế uy tín thuộc các danh mục được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm.
2. Đối tượng được thưởng: là tác giả của bài báo và đang công tác tại ĐHĐN.
3. Điều kiện và mức tiền thưởng tối đa được quy định như sau:
Điều kiện chung của các bài báo được xét là: 
- Thời điểm công bố được ghi trên bài báo đăng tạp chí từ 14/5/2020 đến 30/11/2020;
- Bài báo thể hiện đơn vị công tác của tác giả liên hệ (“corresponding author”) là đơn vị thành viên/thuộc/trực thuộc ĐHĐN (tên tiếng Anh có cụm từ “The University of Danang”). Các quy định khác, vui lòng xem Phụ lục 1 đính kèm. Lưu ý: chỉ những tác giả liên hệ có nhiệm sở là đơn vị thành viên/thuộc/trực thuộc ĐHĐN thì mới được xem xét. 

Quý Thầy cô có đề nghị hỗ trợ công bố khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế xin vui lòng nộp hồ sơ theo Mục 1 và gửi về Phòng Khoa học & HTQT (Th.S Hồ Diễm Thuần) trước 17h ngày 30/11/2020 để Phòng kịp thời tổng hợp và gửi đến Quỹ đúng hạn. 

Trân trọng cảm ơn.