DHKT

Tổ chức đánh giá năng lực để xét miễn các học phần tiếng Anh (dành cho sinh viên khóa 46K, hệ chính quy)

09/11/2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy nhập học năm 2020.

Nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên khóa tuyển sinh 2020 làm căn cứ để xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh ở trình độ cao hơn, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh theo kế hoạch cụ thể như sau:

1.   Đối tượng tham gia dự thi

Sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Anh trên 7.5 điểm có nguyện vọng và đăng ký tham gia đánh giá để được xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh.

2.   Đăng ký dự thi

Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 10/11/2020 đến 16h00 ngày 23/11/2020.

Sinh viên đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, chọn mục Sinh viên. Trong trình đơn cá nhân, chọn Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa, chọn nút Đăng ký.

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi sẽ được công bố trên Website của Trường vào ngày 24/11/2020.

Lưu ý:

- Nhà trường không thu lệ phí đánh giá năng lực tiếng Anh.

- Sinh viên đã đăng ký thi phải cam kết tham gia đủ 4 kỹ năng của bài thi. Nếu vắng thi không có lý do chính đáng sinh viên sẽ bị trừ 6 điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

3.   Hình thức thi

Theo định dạng của bài thi chứng chỉ IELTS, kiểm tra bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Tham khảo về cấu trúc bài thi IELTS tại địa chỉ: https://www.idp.com/vietnam/ielts/whatisielts/testformat

4.   Thời gian thi

Ngày

Giờ

Nội dung

12/12/2020

7h00 – 11h00

Kiểm tra các kỹ năng Nghe, Đọc và Viết

13h30 – 17h00

Kiểm tra kỹ năng Nói

13/12/2020

7h00 – 11h00

Dự phòng

Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

5.      Sử dụng kết quả thi 

Nhà trường xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh như sau:

Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh

Các học phần được miễn học và nhận điểm 10

Xếp lớp trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

Từ 40 đến 44 điểm

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC)

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC)

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC)

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC)

Từ 45 đến 49 điểm

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC)

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC)

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC)

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC)

- IELTS INTER. 1 (3 TC)

- IELTS INTER. 2 (2 TC)

Từ 50 điểm trở lên

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC)

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC)

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC)

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC)

- IELTS INTER. 1 (3 TC)

- IELTS INTER. 2 (2 TC)

_

Trân trọng.