DHKT

V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp ĐHĐN năm 2019

09/11/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2019.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra tiến độ tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) triển khai thực hiện năm 2019 (danh sách kèm theo), Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Phòng Khoa học & HTQT trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2019 theo  quy định quản lý đề tài KHCN cấp ĐHĐN tại QĐ số 1826/QĐ-ĐHĐN ngày 31/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN với hồ sơ như sau:

Mẫu báo cáo tiến độ

Mẫu quyết toán đề tài

Mẫu Slides báo cáo

Danh sách đề tài Đ2019 của Trường Đại học Kinh tế

Quy định quản lý đề tài cấp ĐHĐN.

Trân trọng./.