DHKT

Thông báo triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2020

29/10/2020

Kính gửi:   Quý Thầy Cô. 

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn và kết luận của Giám đốc ĐHĐN, ĐHĐN thông báo danh sách các đề tài được đưa vào danh mục tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp ĐHĐN năm 2020 (theo danh mục đính kèm). 

Phòng KH&HTQT kính thông báo Quý Thầy Cô trong danh sách trên đăng ký tham gia xây dựng thuyết minh đề tài (Mẫu Thuyết minh, Mẫu Tiềm lực khoa học)  theo biên bản của Hội đồng (mỗi đề tài: 07 bản) và chuẩn bị slide báo cáo trước Hội đồng tuyển chọn. Kính đề nghị Quý Thầy Cô gửi thuyết minh về Phòng Khoa học và HTQT trước 12h ngày 9 tháng 11 năm 2020 (Thứ Hai) để chuyển lên ĐHĐN thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì và thẩm định kinh phí đề tài. 

Mức kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 47/QKHCN-VP ngày 27/7/2020 của Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN ĐHĐN. Dự toán kinh phí của đề tài KH&CN cấp ĐHĐN thực hiện theo Quyết định số 14/QĐ-QKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN ĐHĐN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN./. 

Thông tin liên lạc

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Email: khoahoc@due.edu.vn

Điện thoại: 0236-3954243

Trân trọng./.

P.KH&HTQT