DHKT

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY KHOÁ TUYỂN SINH NĂM 2020 (46K)

21/10/2020

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2020 (46K)

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học tập đến sinh viên hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2020 (46K) như sau:

1. Đối với sinh viên học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 2, 3:

Sinh viên hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2020 theo dõi Thời khoá biểu các lớp học phần của mình trong Học kỳ I năm học 2020-2021 tại đây. Thời gian học các học phần này bắt đầu từ ngày 12/10/2020.

Riêng đối với các lớp học phần Thể dục và Tiếng Anh, các bạn theo dõi lịch học trong thông báo tiếp theo. Thời gian học các học phần Thể dục và Tiếng Anh bắt đầu từ ngày 19/10/2020.

2. Đối với sinh viên học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 1: theo dõi Thời khoá biểu trong thông báo tiếp theo.

Trân trọng!