DHKT

Góp ý Dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

14/09/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Trên cơ sở này, Bộ KH&CN đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình. Bộ KH&CN xin gửi đến Quý Thầy Cô bản dự thảo và kính đề nghị Quý Thầy Cô cho ý kiến góp ý trước ngày 30/9/2020, cụ thể:

- Toàn văn dự thảo Chương trình phát triển SHTT đến năm 2030: tại đây

- Thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý: trước 25/9/2020 qua email của Phòng Khoa học & HTTQ (khoahoc@due.edu.vn)

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.

P.KH&HTQT